Текст проекта закона об отмене трудовых книжек.


Февраль 2018 года — прошло почти ТРИ года, как внесли законопроект, но никто его не принял.
Рабы должны подлежать учёту, и быть зависимыми от РАБотодателя.

Трудовая книжка

 

Текст проекта Закона на этой странице, дополнительные материалы:  Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону, Порівняльна таблиця, Пояснювальна записка до проекту Закону
скачать можно здесь

 

Трудові книжки дісталися Україні у спадок від СРСР, в той час як в економічно розвинутих країнах практика їх використання є відсутньою. Скасування трудових книжок дозволить підприємцям зекономити кошти на їх адміністрування та зробить більш легким процес наймання та звільнення працівників.
За даними Державної служби статистики станом на 2013 р. в Україні нараховувалося близько 1.7 млн. підприємств різного розміру, які в сумі мали більш ніж 8.7 млн. найманих працівників.

Припускаючи, що на адміністрування кожної трудової книжки підприємством в середньому витрачається 1 година праці відповідного спеціаліста (бухгалтера, спеціаліста відділу кадрів, HR-спеціаліста) в рік, то скасування трудових книжок дозволить зекономити трудові затрати на їх адміністрування в розмірі майже 290 млн. грн. (83.4 млн. грн. для великих підприємств, 106.8 млн. грн. для середніх, 99.5 млн. грн. для малих).

Також скасування трудових книжок усуне необхідність їхнього зберігання на підприємствах, що дозволить зекономити витрати бізнесу на архіваріусів.
В залежності від кількості найманих працівників середні та великі підприємства зможуть зекономити щорічно близько 220 млн. грн. на зберігання трудових книжок.
Загальний економічний ефект для бізнесу внаслідок відміни трудових книжок становить близько 500 млн. грн.

Скасування трудових книжок позитивно відобразиться на взаємовідносинах між працедавцями та найманими працівниками.
З одного боку, підприємці зекономлять часові та грошові витрати на утримання кадрових співробітників, що надасть їм стимули для наймання більшої кількості працівників. З іншого боку, після скасування трудових книжок у випадках незаконного звільнення у працівника не буде необхідності звертатися до суду для зміни формулювання звільнення в трудовій книжці.

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кодекс законів про працю України такі зміни:

1) у статті 24:
частину другу викласти у такій редакції:
«При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заяву про прийняття на основне місце роботи або на роботу за сумісництвом, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та інші документи. Громадянин має право подати роботодавцю інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід роботи за професією (посадою), наявність і застосування професійних навичок, виконувані роботи (надані послуги) у довільній формі, а також характеристики, рекомендації та інші документи, що характеризують попередню роботу. Громадянин відповідно до закону несе відповідальність за достовірність наданої інформації.»;

після частини другої доповнити статтю новою частиною третьою у такій редакції:
«Роботодавець має право перевірити достовірність інформації, зазначеної в частині другій цієї статті.»
частину третю вважати частиною четвертою.

2) у статті 47:
у назві статті слова «і видати йому трудову книжку» виключити;
частину першу викласти в такій редакції:
“Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення провести з працівником розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, видати копію наказу про звільнення.”.

3) статтю 48 викласти у такій редакції:
«Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника
Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.».

4) частину другу статті 144 викласти в такій редакції:
“Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці.”.

5) у частині першій статті 233 слова «або з дня видачі трудової книжки» виключити.

6) у статті 235:
в частині третій слова «в трудовій книжці» виключити;
у абзаці п’ятому слова «трудової книжки» замінити словами «копії наказу про звільнення».

2. Кримінально-виконавчий кодекс України такі зміни:
1) у абзаці другому частини першої статті 32 слова «, внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися,» виключити.

3. Кодекс цивільного захисту України такі зміни:

1) у частині третій статті 91 слова «Відповідні записи про навчання заносяться у трудову книжку.» виключити.

4. Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР» (Відомості З’їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, 1990 р., № 23, стор. 417) такі зміни:

1) статтю та назву статті 74 викласти в наступній редакції:
«Стаття 74. Порядок підтвердження стажу роботи колишніх громадян СРСР
Основним документом, який підтверджує стаж роботи працівника в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

5. Закон України «Про пенсійне забезпечення» такі зміни:

1) статтю 62 викласти в наступній редакції:
«Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є інформація з персоніфікованих даних працівника, що підтверджує сплату внесків на соціальне страхування.
За період до 2004 року наявність трудового стажу може бути підтверджена трудовою книжкою. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

6. Закон України «Про державну службу» такі зміни:

1) у частині другій статті 17 слова «Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.» виключити;
2) у частині тринадцятій статті 26 слова «трудовій книжці» замінити на «особовій справі».

7. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» такі зміни:

1) у статті 6:
частину другу викласти в наступній редакції:
«У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, наказ (розпорядження) про звільнення з роботи (посади) визнається незаконним.»
після частити другої доповнити статтю новою частиною третьою у такій редакції:
«У разі неможливості поновити громадянина на колишній роботі видається наказ (розпорядження) про скасування акта, визнаного незаконним, та наказ (розпорядження) про звільнення з роботи на інших передбачених законом підставах. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний термін видає йому копію наказу (розпорядження) про звільнення.».

8. Закон України «Про Вищу раду юстиції» такі зміни:

1) пункт четвертий частини четвертої статті 6-2 виключити.

9. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» такі зміни:

1) у статті 11 слова «трудова книжка,» виключити.

10. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» такі зміни:

1) частину четверту статті 11 виключити;
2) частину дванадцяту статті 15 виключити.

11. Закон України «Про дипломатичну службу» такі зміни:

1) частину другу статті 10 виключити;
2) у частині дев’ятнадцятій статті 17 слова «трудовій книжці» замінити «особовій справі»;
3) у частині сьомій статті 37 слова «, про що Міністерство закордонних справ України робить запис у трудовій книжці зазначених осіб» виключити.

12. Закон України «Про фермерське господарство» такі зміни:

1) частину четверту статті 27 виключити;
2) у частині третій статті 34 слова «записів у трудовій книжці і» виключити.

13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» такі зміни:

1) після абзацу п’ятого доповнити підпункт перший пункту другого розділу XV «Прикінцеві положення» абзацом шостим в наступній редакції:
«Трудовий стаж, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, за періоди після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)” обчислюється за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, та виданим роботодавцем документами про умови праці та тривалість роботи у них.».

14. Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» такі зміни:

1) частину четверту статті 29 виключити.

15. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» такі зміни:

1) у частині третій статті 74 слова «із трудової книжки» виключити.

16. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» такі зміни:

1) в пункті п’ятому частини першої статті 67 слова «трудової книжки,» виключити;
2) в пункті шостому частини четвертої статті 77 слова «з трудової книжки» виключити;
3) пункт четвертий абзацу другого частини третьої статті 103 виключити.

17. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» такі зміни:

1) у пункті дванадцятому частини першої статті 1 слова «, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу» замінити словами «та визначене ним як таке для надання страхувальником інформації до Державного реєстру.»;
2) у частині п’ятій статті 17 слова «на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб» замінити словами «платникам єдиного внеску та/або застрахованим особам»;
3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
«3. На кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка, до якої включаються такі відомості:
1) умовно-постійна частина картки:
унікальний номер електронної персональної облікової картки застрахованої особи (ЕПОКЗО);
номер посвідчення застрахованої особи;
прізвище, ім’я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду;
дата народження;
стать;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;
громадянство;
серія та номер паспорту;
номер телефону (за згодою);
місце реєстрації;
місце отримання пенсії;
відомості про членів сім’ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, та її дітей;
відмітка про смерть;
2) частина картки, що відображає загальний страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску, посаду, інформацію про основне місце роботи та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через
релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера);
рік та місяць, за який внесено відомості;
розмір єдиного внеску за відповідний місяць;
сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;
відомості про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування;
сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
період трудових відносин;
сума періодів страхового стажу;
відомості про трудові відносини;
кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;
освіта;
професія;
посада;
інформація про основне місце роботи;
відомості про добровільні внески за договором про добровільну участь;
інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
3) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її смерті — протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.».

18. Закон України «Про державну службу» такі зміни:

1) у абзаці другому частини другої статті 18 речення «Про складення присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.» виключити;
2) пункт п’ятий частини першої статті 22 виключити;
3) у частині дев’ятій статті 27 слова «та трудовій книжці» виключити;
4) у статті 45:
1) у частині другій слова «та його трудової книжки» виключити;
2) у частині третій слова «та належно оформлену трудову книжку» виключити;
5) у частині шістнадцятій статті 49 слова «, про що робиться запис у трудовій книжці» виключити.

19. Закон України «Про засади державної мовної політики» такі зміни:

1) у частині першій статті 13 слова «трудова книжка,» виключити.

20. Закон України «Про зайнятість населення» такі зміни:

1) абзац п’ятий частини першої статті 29 виключити.

21. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» такі зміни:

1) у абзаці третьому частини сьомої статті 4 слова «трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності,» виключити.

22. Закон України «Про прокуратуру» такі зміни:

1) пункт п’ятий частини першої статті 30 виключити;
2) у частині другій статті 36 речення «Про складення Присяги вноситься запис у трудову книжку.» виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня наступного за днем його опублікування, крім пункту п’ятого, яким набирає чинності з 1 січня 2016 року.
2. Роботодавцям протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом здійснити видачу трудових книжок працівникам.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України